• Wednesday October 27,2021

Sociaal bewustzijn

We leggen uit wat sociaal bewustzijn is en enkele kenmerken van deze mentale activiteit. Wat is bovendien klassenbewustzijn?

Sociaal bewustzijn stelt ons in staat ons in de maatschappij te verhouden.
  1. Wat is sociaal bewustzijn?

Sociaal bewustzijn is dat stadium of mentale activiteit waardoor een persoon zich bewust kan worden van de status van andere individuen of zelfs dezelfde binnen een gemeenschap of groep.

Sociaal bewustzijn is een bepaald type bewustzijn. Bewustzijn is een psychologisch concept, waarschijnlijk een van de belangrijkste binnen deze discipline. Het is echter niet exclusief psychologie; Filosofie is een van de eerste takken van wetenschap die verantwoordelijk is voor het nadenken over de rol van bewustzijn in kennis.

Bewustzijn kan worden begrepen als dat vermogen tot redeneren, waarin we externe en zelfs interne stimuli en gewaarwordingen (dat wil zeggen mentale toestanden) kunnen interpreteren. Het bewustzijn van ja, dat wil zeggen zichzelf herkennen als een rationele entiteit die anders is dan wat het omringt, is een van de belangrijkste verschillen met de rest van levende wezens.

Als bewustzijn nu dat vermogen is om te redeneren, om via ons intellect te relateren aan onszelf en de wereld om ons heen, wat is dan sociaal bewustzijn? Sociaal bewustzijn is een bepaald type bewustzijn, het is een bewustzijn waarmee we in de maatschappij kunnen communiceren en empathische relaties kunnen aangaan met de mensen om ons heen. Dit soort bewustzijn is van vitaal belang voor de juiste ontwikkeling van een gemeenschap, omdat het individuen vormt die respectvoller, deugdzamer zijn en in staat zijn om al hun potentieel te ontwikkelen.

De noodzaak en relevantie van sociaal bewustzijn variëren, afhankelijk van het historische moment en de vorm van de overheid. Met monarchale systemen was sociaal bewustzijn niet noodzakelijkerwijs een relevante factor in de manier van regeren, want hoeveel sociale actoren zich ook bewust werden van hun situatie, ze hadden geen manieren om aan te komen aan de macht, behalve revoluties of burgeroorlogen.

Aan de andere kant, met de Franse revolutie worden mensen eindelijk burgers . Dit houdt een radicale verandering in de manier van leven van individuen in, omdat het de bakermat van de mensenrechten is waar sociaal bewustzijn wordt gevestigd met fundamentele parameters die niet kunnen worden geschonden. Democratie is de regeringsvorm die het sociale bewustzijn maximaal tot uitdrukking brengt, en is een van de pijlers van dit systeem.

Veel dictatoriale fenomenen, vooral die die zich gedurende de twintigste eeuw hebben voorgedaan, hebben een diepe ideologische vooringenomenheid die sociaal bewustzijn tot een hulpmiddel voor controle maakt. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat veel grote ideologen van de ergste politieke en ideologische bewegingen een groot " sociaal geweten " hebben.

Op het eerste gezicht kan dit in tegenspraak zijn met het bovenstaande, maar het is noodzakelijk om een ​​verduidelijking te maken: zoals we zeiden, sociaal bewustzijn is het vermogen om de situatie te herkennen waarin we ons ten opzichte van anderen bevinden, maar dit hoeft niet noodzakelijk te worden vertaald in een Goede houding ten opzichte van de rest. Sociaal bewustzijn kan worden teruggebracht tot zijn instrumentele karakter, waarbij de sociale context wordt geïnterpreteerd om maatregelen te nemen die het gedrag van individuen kunnen sturen.

Zie ook: Socialisatie.

  1. Sociaal bewustzijn of klassenbewustzijn

Voor de marxistische stroming is sociaal bewustzijn een synoniem of op zijn minst een noodzakelijk gevolg van klassenbewustzijn . Klassebewustzijn daarentegen is die actie waarmee een klasse zichzelf (in dit geval het proletariaat) aanneemt als een acteur van een historische toekomst, nauw verbonden met de plaats die ze in de geschiedenis zelf innemen.

Voor het marxisme is geschiedenis de geschiedenis van klassenstrijd. Gedurende de ontwikkeling van de beschaving staan ​​de twee grote klassen, onderdrukkers en onderdrukten, voortdurend tegenover elkaar, maar het zal alleen zijn wanneer het proletariaat begrijpt dat hij het zelf is die de rijkdom voortbrengt die beweging aan het systeem geeft. De arbeider of proletariër die niet sociaal bewust wordt (of in dit geval klassenbewustzijn) is volledig vervreemd .

In deze zin manifesteert sociaal bewustzijn zich onder de kristallisatie van de klassenvoorwaarde en wordt het uitgedrukt in kunst, filosofie, religie en vele andere culturele uitdrukkingen, alle uitdrukkingen van een grotere voorwaarde: ideologie.

Interessante Artikelen

Openbare dienst

Openbare dienst

We leggen u uit wat een openbare dienst is en welke typen er zijn. Bovendien voorbeelden van deze diensten en hun belang voor de samenleving. Openbare diensten worden geleverd door de staat. Wat is een openbare dienst? De openbare diensten zijn het geheel van goederen en activiteiten, meestal van essentiële essentiële aard, dat door direct beheer, subsidies of andere regelgevingsmechanismen staat een staat garant voor zijn bevolking, om een ​​betere levensstandaard te bieden en gelijke kansen voor zijn burgers te beschermen. Over

behendigheid

behendigheid

We leggen je uit wat de vaardigheid is, waar komt de betekenis en voorbeelden vandaan. Bovendien is het verschil tussen vaardigheid en vaardigheid. Vaardigheid is de mogelijkheid om een ​​taak of een taak met succes te voltooien. Wat is de vaardigheid? De term `` behendigheid '', afkomstig uit het Latijn n dextra ( right ), wordt gebruikt om de vaardigheid te noemen waarmee een persoon naar tevredenheid presteert een taak of een baan , meestal gekoppeld aan het lichaam en handwerk. Du

jurisprudentie

jurisprudentie

We leggen u uit wat jurisprudentie is, enkele kenmerken van deze reeks zinnen en de soorten jurisprudentie die er zijn. Rechtspraak wordt gevormd uit alle uitspraken van gerechtelijke rechtbanken. Wat is jurisprudentie? De jurisprudentie verwijst in de juridische taal naar de reeks uitspraken van mensen die over de capaciteit en de macht beschikken om de wettelijke normen te interpreteren en aan elk specifiek geval aan te passen

Visuele vervuiling

Visuele vervuiling

We leggen uit wat visuele vervuiling is, wat de oorzaken zijn en welke verschillende effecten het heeft. Bovendien zijn mogelijke oplossingen en voorbeelden. Visuele vervuiling presenteert elementen zoals posters, kabels, palen, advertenties, enz. Wat is visuele vervuiling? Net zoals vervuiling de aanwezigheid in de omgeving is van giftige of vreemde stoffen in hun fysische en chemische cycli, noemen we de aanwezigheid visuele verontreiniging van de aanwezigheid van visuele elementen in een landschap dat zijn esthetiek onderbreekt , zijn algehele perceptie schendt en de perceptie van de omgevin

passiva

passiva

We leggen uit wat de verplichting is, hoe dit type boekhoudverplichtingen is geclassificeerd en hoe dit verband houdt met het actief en het eigen vermogen. Het `` passieve '' omvat alle contractuele verplichtingen en schulden van een bedrijf. Wat is de aansprakelijkheid? Passief betekent in de financiële boekhouding de verplichtingen van een persoon of bedrijf, dat wil zeggen zijn schuld aan verschillende soorten schuldeisers .

Milieukwesties

Milieukwesties

We leggen uit wat milieuproblemen zijn en wat de oorzaken zijn. Enkele voorbeelden en manieren om ze te voorkomen. Milieuproblemen vermenigvuldigden zich met de industrialisatie. Wat zijn de milieuproblemen? Milieuproblemen zijn de schadelijke effecten op het ecosysteem die voortvloeien uit verschillende menselijke activiteiten , meestal als ongewenste gevolgen en min of meer onbedoeld