• Friday December 3,2021

gerechtigheid

We leggen u uit wat gerechtigheid is en de betekenis ervan op juridisch en filosofisch gebied. Bovendien, waaruit sociale rechtvaardigheid bestaat.

Gerechtigheid is de macht die het billijke vestigt op basis van het redelijke.
  1. Wat is gerechtigheid?

De term rechtvaardigheid komt van het Latijnse woord Iustitia, dat moeilijk te definiëren is, omdat dit varieert volgens de cultuur en waarden van elke gemeenschap, evenals In het wereldbeeld van elk individu.

Gerechtigheid is in grote lijnen de deugd om iedereen te geven wat overeenkomt . Dit kan worden gebruikt rekening houdend met de beperkingen van rechtvaardigheid als macht of anders, het vaststellen van de eerlijke op basis van het redelijke.

  • Bovendien: gerechtigheid als waarde.
  1. Gerechtigheid op juridisch gebied

De term "gerechtigheid" wordt ook gebruikt om naar de rechterlijke macht te verwijzen.

Binnen de juridische reikwijdte wordt dit concept gebruikt om te verwijzen naar de regels en voorschriften die de acties van individuen en instellingen bepalen op basis van autorisaties, verboden en verplichtingen die moeten worden nageleefd.

Voor het vaststellen van deze voorwaarden nemen samenlevingen meestal de consensus van de meerderheid van de individuen van een samenleving met betrekking tot wat als slecht en goed wordt beschouwd.

Deze regels en voorschriften worden meestal opgesteld en op schrift gesteld door de leden van de wetgevende tak van elk district, wiens belangrijkste functie precies dit is.

Het woord "gerechtigheid" wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de rechterlijke macht, een van de drie machten van de staat. Het is deze die verantwoordelijk is voor het toepassen van de bestaande wettelijke normen in de verschillende conflicten die zich voordoen binnen een samenleving. Op deze manier hebben ze de functie om recht te spreken.

  1. Rechtvaardigheid in filosofie

Rechtvaardigheid is in de geschiedenis door verschillende denkers aan de orde geweest . Een van hen was Plato, die het de harmonie van de samenleving beschouwt. Zijn leerling Aristoteles beschouwt echter als even evenredig wat het betekent om iedereen te geven wat met hem overeenkomt en dit heeft te maken met zijn behoeften, bijdragen aan de samenleving en zijn eigen verdiensten.

Een andere auteur die de kwestie aan de orde stelde, was Saint Thomas Aquinas, die het begrip rechtvaardigheid anders waardeert, omdat hij het als een natuurlijke wet beschouwt. Dit is de reden waarom mensen natuurlijke rechten hebben die door God zijn verleend .

  1. Wat is sociale rechtvaardigheid?

Sociale rechtvaardigheid streeft naar gelijke kansen voor alle individuen.

Sociale rechtvaardigheid verwijst naar een evenwichtige verdeling van middelen binnen een gemeenschap . Dit concept ontstaat nonchalant in de negentiende eeuw met de opkomst van kapitalistische samenlevingen waar arbeidsclaims en sociale onrust toenamen.

  • Voor de socialisten. Het is de staat die moet garanderen dat kansarme sociale klassen zich kunnen ontwikkelen en dat de mensenrechten worden geëerbiedigd.
  • Voor de liberalen. Anderzijds wordt dit bereikt als initiatieven van de particuliere sector worden beschermd en als de nodige kansen worden gecreëerd.

Het hoofddoel van sociale rechtvaardigheid is dan dat er binnen een marktmaatschappij niet weinigen zijn die veel hebben en velen die weinig hebben, maar dat er voor elk individu gelijke kansen zijn .

  • Expand: Monografie over sociale rechtvaardigheid.

Interessante Artikelen

klant

klant

We leggen u uit wat een klant is en waarom dit zo belangrijk is voor de economie. Daarnaast enkele betekenissen over deze term. Een klant is degene die vrijwillig iets ontvangt in ruil voor iets anders dat hij levert. Wat is een klant? Het klantconcept wordt gebruikt om te verwijzen naar de mensen of entiteiten die gebruik maken van de middelen of diensten die door een ander worden geleverd

budget

budget

We leggen uit wat het budget is en waarom dit document zo belangrijk is. De indeling ervan en wat is een budgetopvolging. Het budget is bedoeld om financiële fouten te voorkomen en te corrigeren. Wat is budget? Het budget is een document dat voorziet in de katten en de winst van een bepaald agentschap , bedrijf of entiteit, zowel privé als staat, binnen een bepaalde periode.

Computerprotocol

Computerprotocol

We leggen uit wat een computerprotocol is, de eigenschappen ervan en enkele voorbeelden. Wat is bovendien een netwerk- en internetprotocol. Een computerprotocol regelt de communicatie tussen twee andere systemen. Wat is een computerprotocol? In de informatica en telecommunicatie hebben we het over een protocol om te verwijzen naar een systeem van normen dat de communicatie regelt tussen twee andere systemen die informatie doorgeven via verschillende fysieke middelen

Zenuwstelsel

Zenuwstelsel

We leggen uit wat het zenuwstelsel is en wat zijn functies zijn. Delen van het zenuwstelsel en meest voorkomende ziekten. Er wordt aangenomen dat het eerste neuron 635 miljoen jaar geleden verscheen. Wat is het zenuwstelsel? Het zenuwstelsel wordt het geheel van organen en controle- en informatiestructuren van het menselijk lichaam genoemd , bestaande uit sterk gedifferentieerde cellen, neuronen genaamd, die in staat zijn elektrische impulsen langs een uitgebreid netwerk van zenuwuiteinden

stereotiep

stereotiep

We leggen uit wat een stereotype is en hoe dit gestructureerde beeld werkt. Bovendien, de soorten stereotypen en een korte conclusie. Stereotypen zijn een set vooraf vastgestelde ideeën, attitudes en overtuigingen. Wat is stereotype? Een stereotype bestaat uit een gestructureerd beeld en wordt door de meeste mensen geaccepteerd als representatief voor een bepaalde groep.

Filosofische kennis

Filosofische kennis

We leggen uit wat filosofische kennis is, de kenmerken, typen, voorbeelden en hoe deze zich verhoudt tot wetenschappelijke kennis. Filosofische kennis vereist geen experimentele verificatie. Wat is filosofische kennis? Filosofische kennis is de verzamelde verzameling van kennis van het existentiële, reflexieve en contemplatieve type dat de mensheid gedurende haar geschiedenis heeft geformuleerd, van oude beschavingen tot hedendaagse beschavingen.